Shanghai Jianqing Experimental School

Address900 Guyang Lu, by Gubei Lu

Phone6275 4970

YK Pao School(Hongqiao Campus)

Address2206 Hongqiao Lu, by Longxi Lu

Phone6167 1999

YK Pao School(Wuding Campus)

AddressNo. 20, Lane 1251, Wuding Xi Lu, by Wanhangdu Lu

Phone6167 1999

Marco & Mari International Daycare

Address1946 Changning Lu, by Loushan Guan Lu

Phone400 030 3096

Han Yuan Mandarin School(Jiangsu Lu)

AddressSuite 13A, 121 Jiangsu Lu, by Wuding Xi Lu

Phone6241 8767

Long Mandarin(Hongqiao School)

AddressB4-6, 2/F, East Sun Plaza, 88 Xianxia Lu, by Loushanguan Lu

Phone6278 7220